فهرست

menu
برنج کاری از صفر تا صد

به گزارش "خوشه چین" برنج یکی از مهمترین وعده های غذایی در ایران به شمار میاید و روش علمی کاشت ,داشت و برداشت آن باید آموزش داده شود.دراین مقاله که اون رو دو قسمتی کردیم قصد داریم دستورالعمل فنی کاشت برنج رو آموزش بدیم.در پارت اول مراحل انتخاب زمین,تهیه خزانه,انتخاب بذر و آماده سازی بذر رو براتون به تفضیل شرح خواهیم داد.و در پارت بعدی مراحل کاشت و برداشت برنج و مراقبتهایی که در این فاصله باید انجام شود را بیان میکنیم

دوشنبه 4 دی 139611:40

دستورالعمل فنی کشت برنج

به گزارش "خوشه چین" برنج یکی از مهمترین وعده های غذایی در ایران به شمار میاید و روش علمی کاشت ,داشت و برداشت آن باید آموزش داده شود.دراین مقاله که اون رو دو قسمتی کردیم قصد داریم دستورالعمل فنی کاشت برنج رو آموزش بدیم.در پارت اول مراحل انتخاب زمین,تهیه خزانه,انتخاب بذر و آماده سازی بذر رو براتون به تفضیل شرح خواهیم داد.و در پارت بعدی مراحل کاشت و برداشت برنج و مراقبتهایی که در این فاصله باید انجام شود را بیان میکنیم

انتخاب زمین

اراضی داراي خاك حاصلخیز، ورودي آب مستقل و سیستم زهکشی مناسب براي کشت برنج مناسب هستند. کشت محصولات خانواده بقولات در تناوب با برنج باعث افزایش حاصلخیزي خواهد شد.

تهیه خزانه

خزانه ایستگاهی: محل خزانه باید داراي دسترسی به آب، زهکش مناسب، آفتابگیر، فاقد آلودگی به علفهاي هرز و عوامل بیماري زاي خاکزاد باشد. خزانه به صورت جوي و پشته اي با طول حداکثر 20 متر و عرض حداکثر دو متر آماده گردد.

خزانه مکانیزه: مواد آلی خاك جعبه باید زیاد (بالاي 2 درصد) و درجه اسیدیته خاكph 5 الی 6 باشد. خاك خزانه را میتوان با سموم قارچ کش توصیه شده ، ضدعفونی کرد. خاك مطلوب بعد از الک کردن و ضدعفونی به ارتفاع 2 سانتی متر در جعبه قبل از بذر پاشی و  5/0 سانتی متر بعد از بذرپاشی باید ریخته شود. مقدار خاک برای هر جعبه 5 کیلوگرم است. البته از خاك آماده شده در زمین اصلی می توان در جعبه نشا استفاده کرد، که PH مناسبی برای پرورش نشا دارد.

شخم اول: سه هفته قبل از نشاکاري

شخم دوم: همراه با تیلر یا تراکتور جهت گل کردن (دو هفته قبل از نشاکاري)

شخم سوم: همراه با پادلینگ و تسطیح زمین

 

انتخاب رقم (تهیه بذر)

انتخاب بذر توسط کشاورزان پیشرو انجام می شود. شرکت خدماتی و حمایتی یا شرکت هاي مجاز براي تهیه بذور گواهی شده، چون تحت نظارت کارشناسان مؤسسه یا مراکز تحقیقات تولید میشود.

انتخاب رقم (میزان بذر)

ایستگاهی: براي ارقام محلی و اصلاح شده 40 تا 60 کیلوگرم در هکتار مناسب است و براي هیبرید 20 تا 25 کیلوگرم در هکتار مناسب است.

مکانیزه: 180 الی 200 گرم بذر جوانه دار شده براي ارقام محلی در هر جعبه و 150 گرم بذر جوانه دار شده براي ارقام اصلاح شده پرمحصول در هر جعبه توصیه می شود، ولی در برنج هیبرید 80 گرم در هر جعبه مناسب است.

آماده سازي بذر

سبک و سنگین کردن: با استفاده از محلول آب و نمک ( 15 درصد) که با معیار شناور بودن تخم مرغ تازه مشخص میشود اقدام به سبک و سنگین کردن بذور نموده بذور پوك و نارس جدا شوند. به منظور جداسازي نمک از سطح شلتوك لازم است چند بار با آب معمولی شستشو داده شود.

ضدعفونی: خیساندن بذر در آب ولرم و تمیز به مدت 24 ساعت، سپس بذر را به مدت 24 ساعت در محلول سمی قارچکش هاي توصیه شده حفظ نباتات ضدعفونی می نمایند.

نگهداری گرم خانه: بهتر است در گلخانه در دمای30-25 درجه (با پوشش گونی در زیر و اطراف بذر) نگهداري نمود. به طوريکه ارتفاع بذر از 30 سانتی متر تجاوز نکند.

هم زدن و آبدهی بذر: هر دوازده ساعت جهت تأمین رطوبت و هوادهی باید هم زده و آب با دمای 40-30 درجه (ولرم) آب پاش نمود. اندازه مناسب جوانه براي بذرپاشی بذور جوانه زده باید یکنواخت باشد اندازه ریشه چه و ساقه چه حدود 5/0میلی متر مناسب است.

عملیات کاشت در خزانه

تراکم: حدود 150-100 گرم بذر در متر مربع مناسب است. البته براساس نوع رقم  کمی تفاوت دارد که با نظر کارشناس یا محقق اقدام شود. براي رقم هیبرید 50 گرم در مترمربع توصیه میشود.

مساحت: به ازاي هر هکتار کشت برنج 250 تا 300 مترمربع خزانه مفید مورد نیاز است و به صورت جوي پشته (ایستگاهی) توصیه می شود. براي جلوگیري از خسارت سرماي اوایل بهار، روي خزانه ها با نایلون پوشانده شود. مصرف 2تا 5/2 کیلوگرم از کودهاي اوره و سوپرفسفات تریپل و یک تا 5/1 سولفات پتاسیم در 100 متر مربع خزانه مناسب است. تمامی کودهاي سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم به همراه 5/1 کیلوگرم کود اوره باید قبل از آخرین مرحله آماده کردن خزانه به زمین داده شده و با خاك مخلوط شوند.

سمپاشی خزانه: در صورتی که گیاهچه ها در خزانه علایم بیماري هایی مثل لکه قهوه اي و بلاست را نشان دهند می توان با مدیریت تغذیه و یا استفاده از قارچکش هایی نظیر هینوزان و بیم (محلول یک در هزار) خزانه ها را سمپاشی نمود.

خزانه جعبه اي: چنانچه از خاك خشک براي بستر خزانه جعبه اي استفاده شود به هنگام آماده کردن خاك، مقدار 2 گرم از کودهاي اوره، سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم به خاك هر جعبه اضافه شود.

نکته: اگر نشاي خزانه جعبه اي ضعیف و زرد باشند میتوان نشاها را با محلول 2 در هزار ( 2 گرم اوره در یک لیتر آب) کود اوره محلول پاشی کرد. در هر دو حالت خزانه معمولی و خزانه جعبه اي در حالتی که افت دماي شدید باشد از مصرف کود اوره باید خودداري کرد، به خصوص اگر کاهش دما در زمان انتقال نشا به زمین  اصلی اتفاق بیافتد. نکته مهم در خزانه جعبه اي تنظیم pH خاك  مورد استفاده  برای جعبه ها است که ابتدا باید PH خاک اندازه گیري شود و در صورتیکه pH بالا باشد باید با استفاده از گوگرد عنصري آن را به مقدار مناسب ( 6-5) رساند. معمولا برای کاهش  pH خاکی به وزن 100 تا 125 کیلوگرم به میزان 2 تا 5/2 واحد به حدود 200 تا 250 گرم گوگرد عنصری نیاز است.

عضویت در خبرنامه
نظر بدهید
نظرات کاربران
نور

بسیار عالی